Villkor

Allmänna villkor för leverans av maskiner 

Gäller för: 1. en person som vid tidpunkten för ingående av avtalet utöver sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (företagare);
2. juridiska personer i offentlig rätt eller en särskild fond i offentlig rätt.

 

I. Allmänt  

1. Erbjudande: 
Dokument som tillhör erbjudandet som illustrationer, ritningar, vikt- och måttangivelser är endast ungefärliga om de inte uttryckligen är betecknande som bindande.


2. Alla leveranser och tjänster är baserade på dessa villkor samt eventuella separata överenskommelser. Avvikande inköpsvillkor för köparen ingår ej i kontraktet även om beställningen accepteras. Ett kontrakt ingås – om inget särskilt avtal föreligger – med leverantörens skriftliga orderbekräftelse.


3. Leverantören förbehåller sig rätten till prover, kostnadsberäkningar, ritningar och liknande fysisk och immateriell information - även i elektronisk form - äganderätt och upphovsrätt; de får inte vara tillgängliga för tredje part. Leverantören förbinder sig att endast göra information och handlingar som är konfidentiella av kunden tillgänglig för tredje part med kundens samtycke.

 

II. Pris och betalning  

1. Om inte annat avtalats gäller priserna från fabrik, inklusive lastning i fabrik men exklusive förpackning och avlastning. Till priserna tillkommer moms enligt lag.


2. I avsaknad av ett särskilt avtal skall betalningen ske utan avdrag från leverantörens konto enligt följande: 30 % deposition efter mottagande av orderbekräftelsen 60 % så snart köparen är informerad om att huvuddelarna är klara för leverans och resten av summan inom en månad efter riskgenomgången.


3. Rätten att hålla inne betalningar eller kvitta mot motkrav beviljas endast kunden så länge hans motkrav är obestridliga eller är lagligt etablerade.
 

III. Leveranstid, leveransförsening  

1. Leveranstiden beror på parternas avtal. Leverantörens efterlevnad förutsätter att alla kommersiella och tekniska frågor mellan de avtalsslutande parterna har klargjorts och att kunden har fullgjort alla skyldigheter som åligger hen; t.ex. att tillhandahålla de nödvändiga officiella intygen eller tillstånden eller att uppfylla utförandet av en förskottsbetalning. Om så inte är fallet kommer leveranstiden att förlängas i enlighet med detta. Detta gäller inte om leverantören ansvarar för förseningen.


2. Inhållande av leveranstiden med reservation för korrekt och punktlig leverans. Eventuella förseningar kommer att rapporteras av leverantören så snart som möjligt.


3. Leveranstiden är uppfylld om leveransobjektet har lämnat leverantörens fabrik fram till dess utgångsdatum eller om leveransberedskap har anmälts. I den utsträckning som ett godkännande måste genomföras - utom vid fall med motiverad vägran att godkänna - är godkännandedatumet avgörande, alternativt anmälan om beredskap för godkännande.


4. Om avsändningen eller mottagandet av leveransvaran försenas av skäl som kunden är ansvarig för debiteras denne, med början en månad efter meddelandet om beredskap för avsändning eller godkännande, för de kostnader som uppstått på grund av förseningen.


5. Om bristande efterlevnad av leveranstiden beror på force majeure, arbetskonflikter eller andra händelser utom leverantörens kontroll ska leveranstiden förlängas i enlighet med detta. Leverantören ska informera kunden så snart som möjligt om början och slut av sådana omständigheter.


6. Kunden kan upphäva kontraktet utan att ange en tidsfrist om leverantören inte lyckas utföra hela tjänsten innan riskgenomgång. Dessutom kan beställaren dra tillbaka avtalet om utförandet av en del av leveransen blir omöjlig vid en beställning och han har ett berättigat intresse för avslaget på delleverans. Om så inte är fallet måste kunden betala kontraktspriset på delleveransen. Detsamma gäller för oförmåga av leverantören. I övrigt gäller avsnitt VII.2. Om omöjligheten eller oförmågan inträffar under förseningen av godkännandet eller om köparen ensam eller i stor utsträckning är ansvarig för dessa omständigheter, är han skyldig att betala.


7. Om leverantören hamnar i fördröjning och köparen därför åsamkas skada, har denne rätt att kräva en kompensation för fördröjning. Den uppgår till 0,5 % för varje fullständig vecka av förseningen - med början en månad efter leveransdatumet som anges i orderbekräftelsen - men totalt inte mer än 5% av värdet av den delen av den totala leveransen som inte kan användas i tid eller enligt kontrakt som en följd av förseningen.


Ytterligare krav som uppstår vid leveransförsening regleras uteslutande enligt avsnitt VII.2 i dessa villkor.

 

IV. Riskgenomgång, godkännande  

1. Risken övergår till köparen när leveransobjektet har lämnat fabriken, och det även om delleveranser följer eller om leverantören har övertagit andra tjänster, t.ex. leveranskostnader eller leverans och uppställning. I den mån som ett godkännande måste genomföras är detta avgörande för riskgenomgången. Den måste genomföras omedelbart på godkännandedagen eller alternativt efter leverantörens anmälan om beredskap för godkännande. Köparen får inte vägra godkännande om det föreligger en mindre defekt.


2. Om leveransen eller mottagandet försenas eller uteblir på grund av omständigheter som inte kan hänföras till leverantören ska risken övergå till kunden från dagen för anmälan om beredskap för avsändande eller godkännande. Leverantören förbinder sig att teckna den försäkring som köparen kräver på dennes bekostnad.


3. Delleveranser är tillåtna om de är rimliga för kunden.
 

V. Äganderättsförbehåll  

1. Vi förbehåller oss äganderätten för leveransposterna fram till mottagandet av samtliga betalningar från leveransavtalet och tidigare ingångna avtal. Check- eller bytesfordran samt fordringar från löpande räkning eller bytesbalans ingår här. Om en rörlig skuld är berättigad för oss i samband med betalningen, upphör inte detta innehav av egendom tills vår användning är utesluten från ändringen.


2. Innan fullständig avveckling av ovannämnda fordringar kan köparen återanvända de levererade produkterna inom ramen för lämplig affärsverksamhet, om inte ett förbud har eller kommer att överenskommas med tredje part för de fordringar som tilldelats oss i förväg. Innan är även pantsättning eller säkerhetsöverföring förbjudet och återförsäljning tillåts endast återförsäljare i normal handel under förutsättning att återförsäljaren mottar betalning av sin kund och omedelbart vidarebefodrar den till oss. Eventuella interventionskostnader betalas av kunden.


3. Vid beslag, konfiskation eller andra ingrepp av tredje part måste kunden genast underrätta oss om detta.


4. Om köparen bryter mot kontrakt, i synnerhet vid utebliven betalning, har vi rätt till återtagande efter en påminnelse och köparen är skyldig att överlämna. Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH Fischbachstraße 7 D-72290 Loßburg/Lombach Stand Januar 2009 Sida 2 av 3.


5. Påståendet om bevarande av titeln samt beslagtagning av leveransobjektet av oss ska inte betraktas som ett tillbakadragande från kontraktet.


6. Köparen tilldelar härmed till oss alla fordringar i beloppet av den proportionella summan av vår faktura, inklusive mervärdesskatt, med alla tilläggsrättigheter som tillkommer honom från återförsäljningen mot köparen eller tredje part. Detta gäller även om köparen avslutar köpeskillingen på grund av återförsäljningen till ett löpande konto som avtalats med en köpare eller tredje part. Vi accepterar detta avträdande.


7. I samband med fastigheter eller rörlig egendom från tredje part och bearbetning inom ramen för ett fabrikskontrakt tilldelas köparen härmed arbetslönekravet och / eller den resulterande samägande andelen i höjd med vår andel av fakturabeloppet inklusive moms för de sambearbetade förbehållna varor. Vi accepterar avträdandet.


8. Köparen är härmed bemyndigad att samla ovan nämnda tilldelade fordringar i normal handel, i den mån han omedelbart vidarebefordrar inkommande belopp till oss. Vid utebliven betalning, ansökan om rättsliga eller utomrättsliga insolvensförfaranden eller vid händelse av en check- eller ändringsprotest upphör godkännandet att samla den tilldelade fordran.


9. Om realisationsvärdet för de värdepapper som finns för oss överstiger våra säkerställda fordringar med mer än 10% uteslutande på grund av detta förbehåll för titelförordning eller tillsammans med andra värdepapper, är vi skyldiga att släppa ut värdepapper enligt vårt val så länge kunden begär det.


10. Vi har rätt att försäkra leveransobjektet mot stöld, brand, vatten- och andra skador på köparens bekostnad om denne inte bevisligen har ingått försäkringen själv.


11. Ansökan om inledande av insolvensförfaranden ger oss rätt att återkalla avtalet och kräva omedelbar retur av leveransvaran.

 

VI. Bristfordringar  

För leveransens sak- och rättsbrister ger leverantören vid uteslutande av ytterligare anspråk – med förbehåll för avsnitt VII – garanti enligt följande:

Sakbrister


1. Alla delar ska repareras kostnadsfritt eller ersättas kostnadsfritt enligt leverantörens bedömning, om dessa visar sig vara defekta på grund av en omständighet före riskgenomgången. Fastställandet av sådana defekter måste omedelbart rapporteras skriftligt till leverantören. Ersatta delar blir leverantörens egendom.


2. För att kunna genomföra alla efterföljande förbättringar och ersättningsleveranser som leverantören anser vara nödvändiga ska köparen, efter överenskommelse med leverantören, ge nödvändig tid och möjlighet; annars befrias leverantören från ansvaret för konsekvenserna. Endast i brådskande fall av driftsäkerhetensfara eller för att förhindra svåra skador, varvid leverantören måste kontaktas omedelbart, har köparen rätt att avhjälpa felet själv eller med hjälp av tredje part och att kräva ersättning av leverantören för nödvändiga utgifter.


3. Av de direkta kostnaderna som uppstår vid reparations- eller ersättningsleverans ska leverantören bära kostnaderna för ersättningsdelen, inklusive sändningen, i den mån som klagomålet visar sig vara motiverat. Denna ska också bära kostnaderna för borttagning och installation samt kostnaderna för tillhandahållande av nödvändig mekanik och hjälppersonal, inklusive resekostnader, i den mån det inte medför en orimlig belastning för leverantören.


4. Inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna har köparen rätt att återkalla avtalet om leverantören - med beaktande av de lagstadgade undantagen - lämnar en rimlig tidsfrist som ställs för reparation eller utbyte på grund av en materiell brist på något sätt. Om det bara finns en obetydlig defekt har köparen endast rätt till en minskning av kontraktspriset. Rätten att sänka kontraktspriset är annars uteslutet.
Ytterligare krav regleras enligt avsnitt VII.2 i dessa villkor.


5. Ingen garanti utgår i synnerhet i följande fall: Olämplig eller felaktig användning, felaktig installation eller idrifttagning av kunden eller tredje part, naturligt slitage, felaktig eller försumlig behandling, felaktigt underhåll, olämpliga driftsresurser, otillräcklig konstruktion, olämplig mark, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan - såvida inte leverantören ansvarar för detta.
6. Om kunden eller en tredje part genomför en felaktig reparation är leverantören inte ansvarig för följderna. Detsamma gäller för ändringar som görs på leveransobjektet utan leverantörens samtycke.

 

Rättsbrister


7. Om användningen av leveransobjektet leder till intrång i industriell äganderätt eller upphovsrätt i landet kommer leverantören att på egen bekostnad anskaffa rätten för köparen att vidare använda eller ändra leveransobjektet på ett sätt som är rimligt för köparen så att intrånget av äganderätt inte längre existerar.
Om detta inte är möjligt på ekonomiskt rimliga villkor eller inom rimlig tid har kunden rätt att dra tillbaka avtalet. Under ovannämnda villkor har leverantören också rätt att dra tillbaka kontraktet.
Dessutom ska leverantören befria köparen från obestridda eller lagligt fastställda krav från respektive innehavare av immateriella rättigheter.


8. Leverantörens skyldigheter enligt avsnitt VI.7 är slutliga, om inte annat följer av avsnitt VII.2, vid patent- eller upphovsrättsintrång.
Dessa består endast om:
• kunden omedelbart informerar leverantören om påstådda skydds- eller upphovsrättsintrång,
• kunden stöder leverantören i rimlig utsträckning för att försvara de påstådda fordringarna eller göra det möjligt för leverantören att genomföra ändringsåtgärder enligt avsnitt VI.7,
• alla försvarsåtgärder reserveras till leverantören, inklusive förlikningar utanför domstol,
• den juridiska bristen inte är baserad på en instruktion från kunden och
• överträdelsen inte orsakades av att köparen vederbörligen ändrat leveransvaran eller använt den på ett sätt som inte överensstämde med avtalet.
 

VII. Ansvar 

1. Om leveransvaran inte kan användas i enlighet med avtalet på grund av leverantörens fel till följd av avsaknat eller felaktigt utförande av förslag och samråd som gjorts före eller efter avtalets ingående eller överträdelse av andra avtalsförpliktelser - särskilt instruktioner för drift och underhåll av leveransvaran - så gäller med undantag för ytterligare krav från kunden bestämmelserna i avsnitten VI och VII.2 i enlighet med detta.


2. För skador som inte uppstår på själva leveransobjektet ansvarar leverantören - oavsett rättslig grund - endast


a. vid uppsåt,
b. i händelse av grov oaktsamhet hos ägaren eller ansvariga anställda,
c. vid skuld till skada av liv, kropp och hälsa
d. i händelse av brister som har dolts bedrägligt eller vars frånvaro har garanterats,
e. i händelse av fel i leveransvaran är det fråga om produktansvarslag för personskada eller materiell skada på privatanvända föremål.


Vid felaktig överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser är leverantören också ansvarig för grov oaktsamhet hos icke-verkställande anställda och för liten försumlighet, i det senare fallet begränsad till den kontraktsmässiga, rimligen förutsebara skadan.


Ytterligare krav är uteslutna.
 

VIII. Preskription 

Alla köparens krav - oavsett juridiska skäl - upphör att gälla efter 12 månader. För skadeståndsanspråk enligt avsnitt VII.2 a-e gäller de lagstadgade perioderna. De gäller även för defekter i en konstruktion eller leveransartiklar som har använts för en konstruktion enligt deras normala användning och har orsakat felaktighet.

 

IX. Användning av mjukvara 

Om mjukvaran ingår i leveransomfattningen, får köparen en icke-exklusiv rätt att använda den medföljande mjukvaran inklusive dess dokumentation. Den överlämnas för användning på det avsedda leveransobjektet. Användning av mjukvaran på mer än ett system är förbjudet.


Köparen får bara reproducera, ändra, översätta eller konvertera programvaran från objektkoden till källkoden i den utsträckning som lagen tillåter (§§69 a ff.UrhG). Köparen förbinder sig att inte ta bort eller ändre tillverkarinformation - i synnerhet upphovsrättsmeddelanden - utan leverantörens tidigare uttryckliga samtycke.


Alla övriga rättigheter till programvaran och dokumentationen inklusive kopiorna stannar hos leverantören eller programleverantören. Tilldelning av underlicenser är inte tillåtet.
 

X. Tillämplig lag, jurisdiktion 

1. För alla rättsliga förhållanden mellan leverantören och köparen gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, som reglerar rättsliga förhållanden mellan inhemska partier, exklusivt.

2. Jurisdiktionen är den behöriga domstolen för leverantörens plats. Leverantören har emellertid rätt att göra anspråk på kundens huvudsits.