VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky strojů 

Podmínky platí pro použití v obchodním styku s:
1. osobou, která při uzavření smlouvy vykonává svou živnostenskou nebo samostatnou výdělečnou činnost (podnikatel);
2. právnickými osobami veřejného práva nebo se subjekty představujícími veřejnoprávní účelové fondy.

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Nabídka:
Podklady, které náleží k nabídce, jako jsou obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jsou směrodatné jen přibližně, pokud nejsou výslovně označeny za závazné.


2. Všechny dodávky a výkony se realizují podle těchto podmínek a případných samostatných smluvních ujednání. Odlišně znějící nákupní podmínky objednatele se ani po přijetí zakázky nestávají součástí smlouvy. Smlouva se realizuje – pokud není dohodnuto jinak – okamžikem písemného potvrzení zakázky dodavatelem.


3. K vzorkům, rozpočtům, výkresům a dalším předmětům a informacím hmotné a nehmotné povahy, a to i v elektronické podobě, si dodavatel vyhrazuje vlastnická a autorská práva; tyto předměty resp. informace nelze zpřístupnit třetím osobám. Dodavatel se zavazuje, že informace a materiály, které objednatel označí jako důvěrné, zpřístupní třetím osobám pouze se souhlasem objednatele.

 

II. Cena a platební podmínky 

1. Ceny platí, pokud není dohodnuto jinak, v paritě „ze závodu“, včetně nakládky v závodě, avšak bez balení a vykládky. K cenám bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platných předpisů.


2. Pokud není dohodnuto jinak, musí být platba uhrazena beze srážek na účet dodavatele, a to: 30 % záloha po doručení potvrzení zakázky, 60 % jakmile obdrží objednatel sdělení, že jsou hlavní části připraveny k expedici, zbytek částky do jednoho měsíce po přechodu nebezpečí.


3. Objednatel je oprávněn k zadržení plateb nebo započtení s protinároky pouze potud, pokud jeho protinároky byly nesporně nebo pravomocně zjištěny.

 

III. Dodací lhůta, zpoždění dodávky 

1. Dodací lhůty jsou stanoveny na základě dohod mezi oběma smluvními stranami. Jejich dodržení dodavatelem předpokládá, že byly vyřešeny všechny obchodní a technické otázky mezi smluvními stranami a že objednatel splnil veškeré své závazky, jako např. dodání požadovaných úředních potvrzení nebo povolení, nebo uhradil zálohu. Pokud tomu tak není, dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje. Uvedené ustanovení neplatí v případě, že ke zpoždění dodávky dojde v důsledku zavinění dodavatele.


2. Dodržení dodací lhůty platí s výhradou správných a včasných vlastních dodávek od subdodavatelů. O hrozícím zpoždění dodávky je dodavatel povinen uvědomit objednatele co nejdříve.


3. Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět dodávky opustí před jejím vypršením závod dodavatele nebo pokud byla oznámena připravenost k expedici. Pokud se má provést přejímka, je s výjimkou oprávněného odmítnutí převzetí rozhodující termín přejímky, podpůrně pak ohlášení připravenosti k převzetí.


4. Pokud není expedice resp. převzetí předmětu dodávky provedena včas z důvodů ležících na straně objednatele, účtují se mu náklady vzniklé z prodlení počínaje uplynutím jednoho měsíce od ohlášení připravenosti k expedici resp. připravenosti k převzetí.


5. Jestliže jsou příčinou nedodržení dodací lhůty okolnosti vyšší moci, pracovní boje nebo jiné události, které dodavatel nemůže ovlivnit, dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje. Dodavatel v takovém případě oznámí objednateli co nejdříve datum začátku a skončení takových okolností.


6. Jestliže dodavatel s konečnou platností není schopen realizovat dohodnuté výkony před datem přechodu nebezpečí, objednatel může odstoupit od smlouvy bez stanovení lhůty. Objednatel může kromě toho odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel nemůže provést část dodávky vztahující se k objednávce a má oprávněný zájem na odmítnutí dílčí dodávky. Pokud tomu tak není, je objednatel povinen zaplatit část smluvní ceny odpovídající dílčí dodávce. Totéž platí v případě nezpůsobilosti dodavatele. Jinak platí ustanovení článku VII.2. Jestliže nemožnost nebo neschopnost provést dodávku nastane během doby prodlení s přejímkou, nebo pokud za tyto okolnosti nese odpovědnost výhradně nebo v převážné míře objednatel, povinnost objednatele provést protiplnění nadále trvá.


7. Pokud se dodavatel dostane do prodlení a objednateli kvůli tomu vznikne škoda, je objednatel oprávněn požadovat paušální náhradu za prodlení. Tato náhrada činí za každý ukončený týden prodlení – počínaje jedním měsícem po dodacím termínu uvedeném v potvrzení zakázky – 0,5 %, celkově však nejvýše 5% hodnoty té části celé dodávky, která nemohla být včas nebo řádně užívána v důsledku prodlení.


Další nároky z titulu prodlení s dodávkou vyplývají výhradně z článku VII.2 těchto obchodních podmínek.

 

IV. Přechod nebezpečí, přejímka

1. Nebezpečí přechází na objednatele okamžikem, kdy předmět dodávky opustí závod, a to i tehdy, když jsou realizovány dílčí dodávky nebo když dodavatel převzal ještě další výkony, např. náklady na dopravu nebo dodání a instalaci. Pokud se má provést přejímka, je její provedení směrodatné pro přechod nebezpečí. Musí být provedena neprodleně ke stanovenému termínu, podpůrně je ji nutno provést po oznámení dodavatele o připravenosti dodávky k přejímce. Jestliže má dodávka pouze nepodstatné vady, nesmí objednatel převzetí odmítnout.


2. Jestliže se expedice nebo převzetí opozdí resp. nejsou vůbec provedeny z důvodů, za něž nenese odpovědnost dodavatel, přechází nebezpečí na objednatele dnem oznámení o připravenosti k expedici nebo přejímce. Dodavatel se zavazuje, že uzavře na náklady objednatele pojištění, které objednatel požaduje.


3. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud lze jejich přijetí od objednatele rozumně vyžadovat.

 

V. Výhrada vlastnictví 

1. Až do obdržení všech plateb z dodací smlouvy a dříve uzavřených smluv si vyhrazujeme vlastnické a dispoziční právo k předmětům dodávky. V tom jsou zahrnuty směnečné a šekové pohledávky a pohledávky z běžného zúčtování nebo kontokorentu. Pokud je pro nás v souvislosti s platbou zřízeno směnečné ručení, tato výhrada vlastnictví nezanikne, dokud není naše uplatnění nároku ze směnky vyloučeno.


2. Před úplným vyrovnáním našich výše uvedených pohledávek může objednatel dále používat dodané produkty v rámci řádného provozu, ledaže by se na pohledávky, které nám byly předem postoupeny, vztahoval zákaz postoupení sjednaný s třetí osobou. Předem se zakazuje zřízení zástavního práva nebo zajišťovací převod a další zcizení je povoleno pouze dalším prodejcům v rámci běžné činnosti pod podmínkou, že další prodejce obdrží od svého klienta platbu a tuto částku nám okamžitě zašle. Případné náklady na intervence hradí objednatel.


3. V případě exekuce, zabavení nebo uplatnění jiných dispozičních práv a při jiných zásazích třetích osob nás je objednatel povinen neprodleně vyrozumět.


4. Při jednání objednatele, které je v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou jsme oprávněni po zaslání upomínky převzít předmět dodávky a objednatel je ho povinen vydat. Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH Fischbachstraße 7 D-72290 Loßburg/Lombach revize leden 2009 Strana 2 z 3.


5. Uplatnění výhrady vlastnictví a zabavení předmětu smlouvy naší firmou nemá platnost odstoupení od smlouvy.


6. Objednatel nám již nyní postupuje veškeré pohledávky ve výši poměrné části fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty se všemi vedlejšími právy, které mu vznikají z dalšího zcizení odběratelům nebo třetím osobám. To platí i v případě, že objednatel zahrne dlužnou částku kupní ceny, která mu přísluší z postoupení, do kontokorentu sjednaného s odběratelem nebo třetí osobou. Toto postoupení přijímáme.


7. Pro případ spojení s pozemkem nebo movitými věcmi třetích osob a také zpracování nebo přepracování v rámci smlouvy o dílo nám objednatel již nyní postupuje částku odměny za dílo a/nebo z toho plynoucí spoluvlastnický podíl ve výši odpovídající naší poměrné částce včetně daně z přidané hodnoty, kterou bychom fakturovali za zpracovávané zboží pod výhradou vlastnictví. Toto postoupení přijímáme.


8. Objednatel je tímto zmocněn k tomu, aby výše uvedené postoupené pohledávky inkasoval v rámci řádného obchodního styku, pokud došlé částky neprodleně převede na náš účet. Zmocnění k inkasu postoupené pohledávky zaniká v případě prodlení s platbou, podání návrhu na soudní nebo mimosoudní insolvenční řízení nebo šekového nebo směnečného protestu.


9. Jestliže zpeněžitelná hodnota jistot, které nám byly poskytnuty, už z titulu tohoto ustanovení o výhradě vlastnictví nebo společně s ostatními jistotami překročí výši našich zajištěných nároků o více než 10 % a pokud o to objednatel požádá, jsme podle vlastního výběru povinni uvolnit jistoty v odpovídající výši.


10. Jsme oprávněni pojistit předmět dodávky na náklady objednatele proti krádeži, škodám způsobeným ohněm, vodou a dalším škodám, pokud objednatel sám prokazatelně neuzavřel pojištění.


11. V případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je naše firma oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité vrácení předmětu dodávky.
 

VI. Nároky z titulu vad 

Za věcné a právní vady dodávky poskytuje dodavatel s vyloučením dalších nároků – s výhradou článku VIII – tuto záruku:

 

Věcné vady

1. Všechny díly, u kterých budou zjištěny vady způsobené okolnostmi vzniklými před přechodem nebezpečí, je podle volby dodavatele nutno buď opravit, nebo vyměnit za bezvadné. Zjištění takových vad je nutno neprodleně písemně ohlásit dodavateli. Vyměněné díly jsou vlastnictvím dodavatele.


2. K provedení veškerých oprav, které se dodavateli jeví jako nezbytné, a náhradních dodávek je objednatel povinen po dohodě s dodavatelem poskytnout potřebný čas a příležitost; v opačném případě je dodavatel zproštěn odpovědnosti za vzniklé následky. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu resp. k odvrácení neúměrně velkých škod má objednatel právo odstranit nedostatek sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat za to od dodavatele náhradu nutných výdajů; v takovém případě je povinen okamžitě vyrozumět dodavatele.


3. Z bezprostředních nákladů vzniklých v důsledku opravy resp. náhradní dodávky hradí dodavatel – pokud je reklamace uznána jako oprávněná – náklady na náhradní předmět včetně expedice. Kromě toho hradí náklady na demontáž a montáž a náklady případného poskytnutí potřebných montérů a pomocných pracovních sil včetně jízdného, pokud to pro dodavatele neznamená nepřiměřené zatížení.


4. Objednatel má v rámci právních předpisů právo na odstoupení od smlouvy, pokud dodavatel – se zohledněním zákonných výjimek – nechá marně uplynout stanovenou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo náhradní dodávku z důvodu věcné vady. Pokud se jedná jen o nepodstatnou vadu, náleží objednateli pouze právo na snížení smluvní ceny. Právo na snížení smluvní ceny je jinak vyloučeno.


Další nároky vyplývají z ustanovení článku VII.2 těchto podmínek.


5. Záruka se nevztahuje především na tyto případy: Nevhodné nebo neodborné používání, nesprávná montáž resp. uvedení do provozu provedené objednatelem nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, nesprávná nebo nedbalá manipulace, nedostatečná údržba, používání nevhodných provozních prostředků, neodborné stavební práce, nevhodný podklad, působení chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů – pokud za tyto okolnosti nenese odpovědnost dodavatel.


6. Jestliže objednatel nebo třetí osoba provede neodbornou opravu, neručí dodavatel za následky způsobené tímto zásahem. Totéž platí také pro změny předmětu dodávky provedené bez předchozího souhlasu dodavatele.

 

Právní vady

7. Jestliže užívání předmětu dodávky vede k porušení průmyslových ochranných práv nebo autorských práv v tuzemsku, je dodavatel na vlastní náklady zásadně povinen zjednat objednateli právo na další používání předmětu dodávky nebo ho modifikovat způsobem přijatelným pro objednatele tak, aby nedocházelo k dalšímu porušování ochranných práv.


Jestliže by zjednání nápravy nebylo z hospodářského hlediska přiměřené nebo by nebylo proveditelné v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za výše uvedených podmínek je také dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.


Dodavatel kromě toho zprostí objednatele odpovědnosti ve vztahu k nesporným nebo pravoplatně zjištěným nárokům příslušných vlastníků ochranných práv.


8. Závazky dodavatele uvedené v odstavci VI.7 jsou s výhradou odstavce VII.2 konečné pro případy porušení ochranných nebo autorských práv.


Závazky existují pouze tehdy, pokud:
• objednatel neprodleně uvědomí dodavatele o uplatněných nárocích z titulu porušení ochranných nebo autorských práv,
• objednatel poskytne dodavateli přiměřenou součinnost při odvrácení uplatněných nároků, resp umožní dodavateli provedení modifikačních opatření podle odstavce VI.7.,
• dodavateli zůstávají vyhrazena veškerá opatření k odvrácení nároků včetně řešení mimosoudní cestou,
• právní vada nevznikla na základě pokynu objednatele a
• porušení práva nebylo způsobeno tím, že objednatel svévolně změnil předmět dodávky nebo použil předmět dodávky způsobem, který je v rozporu se smlouvou.

 

VII. Ručení 

1. Jestliže objednatel nemůže používat předmět dodávky v souladu se smlouvou v důsledku zavinění dodavatele spočívajícího v nerespektování nebo nesprávném provedení návrhů a poradenských výkonů nebo porušení jiných vedlejších smluvních závazků předložených před uzavřením smlouvy nebo po něm (jedná se zejména o návod k obsluze a údržbě předmětu dodávky), platí s vyloučením dalších nároků objednatele přiměřeně ustanovení článků/odstavců VI a VII.2.


2. Za škody, které nevzniknou na samotném předmětu dodávky, ručí dodavatel bez ohledu na právní důvod pouze
a. v případě úmyslného jednání,
b. v případě hrubé nedbalosti majitele/orgánů nebo vedoucích pracovníků společnosti,
c. při zaviněné újmě na životě, újmě na těle nebo na zdraví,
d. u vad, které lstivě zamlčel nebo zaručil jejich nepřítomnost,
e. u vad předmětu dodávky, u nichž ze zákona o ručení za výrobek vyplývá povinnost ručení za osobní nebo majetkové škody na předmětech v soukromém užívání.


Při zaviněném porušení podstatných smluvních povinností ručí dodavatel také v případě hrubé nedbalosti jiných než vedoucích pracovníků a v případě lehké nedbalosti; v posledním případě je ručení omezeno na smluvně typické škody, které lze při vynaložení přiměřené péče předvídat.


Jakékoli další nároky jsou vyloučeny.
 

 

VIII. Promlčení 

Všechny nároky objednatele jakékoli právní povahy se po uplynutí 12 měsíců promlčují. U nároků na náhradu škody podle článku VII.2 a-e platí zákonné lhůty. Zákonné lhůty platí také ve vztahu k vadám stavby nebo k předmětům dodávky, které byly při stavbě použity obvyklým způsobem a způsobily závadnost stavby.

 

IX. Užívání softwaru 

Pokud dodávka zahrnuje software, získá objednatel nevýlučné právo k používání dodaného softwaru včetně dokumentace. Software bude přenechán k používání s předmětem dodávky, ke kterému patří. Užívání softwaru na více než jednom zařízení (systému) je zakázáno.


Objednatel může software kopírovat, upravovat, překládat nebo převádět z objektového do zdrojového kódu pouze v rozsahu, který připouští zákon (§§ 69 a násl. autorského zákona). Objednatel se zavazuje, že neodstraní a bez předchozího výslovného souhlasu dodavatele nepozmění údaje o výrobci, zejména doložky o ochraně autorských práv (copyright).


Veškerá ostatní práva k softwaru a dokumentaci včetně kopií zůstávají u dodavatele resp. u jeho dodavatelů softwaru. Udělování sublicencí je nepřípustné.

 

X. Užité právo, příslušný soud 

1. Všechny právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem se řídí výlučně právem Spolkové republiky Německo, které je směrodatné pro právní vztahy tuzemských subjektů ve vzájemném obchodním styku.

2. Jako příslušný soud se sjednává soud příslušný pro sídlo dodavatele. Dodavatel je však oprávněn podat žalobu u soudu příslušného pro hlavní sídlo objednatele.