Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny MAYER

Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny MAYER

Správce a kontaktní údaje
Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH, Fischbachstraße 7, 72290 Lombach, Deutschland
Pokud máte dotazy ohledně ochrany údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit. Všechny informace o ochraně osobních údajů obdržíte na adrese [email protected].

Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů
[email protected]

Obsah prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o právech subjektu údajů a o právu podat stížnost

 1. Provozování internetové stránky a našich informačních systémů (údržba a bezpečnost)
 2. Zpracování v souvislosti s prováděním dodávek a výkonů, především v rámci prodeje našich produktů a nabídky služeb (např. školení)
 3. Zpracování pro marketingové účely (dotazy zákazníků, péče o zákazníky a reklama)
 4. Práce s veřejností
 5. Zpracování údajů při přijímání zaměstnanců
 6. Komunikace
 7. Sociální média

 

Informace o právech subjektu údajů a o právu podat stížnost

V následujícím textu Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů při používání naší internetové stránky. Naši internetovou stránku lze standardně navštěvovat bez registrace. Přitom jsou pro statistické účely ukládány na serveru údaje, jako jsou například prohlížené stránky, resp. názvy prohlížených souborů, datum a čas, aniž by se tyto údaje vztahovaly bezprostředně k Vaší osobě. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa jsou pokud možno získávány na základě dobrovolnosti. Bez Vašeho souhlasu nejsou údaje předávány třetím osobám.

Práva subjektu údajů uvedená v následujícím textu můžete uplatnit, pokud jsou splněny příslušné podmínky. Vezměte prosím na vědomí, že předtím musíte případně prokázat svou totožnost. 

 • Právo na informace: Můžete – zpravidla bezplatně – požadovat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o těchto údajích a informacích. 
 • Právo na opravu, pokud jsou o Vás zpracovávány nesprávné a neúplné údaje (čl. 16 GDPR). 
 • Právo na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR. 
 • Právo na omezené zpracovávání Vašich údajů podle čl. 18 GDPR. 
 • Právo na přenositelnost a obdržení osobních údajů, které jste poskytli v automatizovaném režimu, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR). 
 • Při zpracovávání, které se opírá o oprávněný zájem, jste kdykoli oprávněni vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Při zpracovávání k účelům přímého marketingu a s tím spojeným profilováním platí toto právo bez omezení. 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat; legálnost zpracování, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, tím není dotčeno. 
   

Právo podat stížnost 
Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (úřadu pro ochranu údajů), zejména v členském státě EU Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa, kde došlo k předpokládanému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě, dochází k porušení nařízení o ochraně osobních údajů, nebo že byla porušena Vaše práva jako práva subjektu údajů. Uvítáme, pokud s námi předtím navážete kontakt a poskytnete nám příležitost, abychom k tomu zaujali stanovisko. Seznam dozorových úřadů naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Pokud byste se chtěli obrátit přímo na nás, rádi Vám Vaše otázky ohledně ochrany osobních údajů zodpovíme na adrese [email protected]. Upozorňujeme Vás na to, že Vás požadavek na poskytnutí informací můžeme zpracovat pouze v případě, že nám budete moci prokázat svou totožnost.

1. Provozování internetové stránky a našich informačních systémů (údržba a bezpečnost)

Účely zpracování
Osobní údaje našich uživatelů zásadně zpracováváme v souvislosti s provozováním a údržbou informačních systémů a firemních internetových stránek a také kvůli zachování bezpečnosti údajů a zamezení jejich zneužití resp. podvodných aktivit pouze tehdy, když to je nezbytné pro poskytování služeb a provádění našich činností.

Právní základ a (převažující) oprávněné zájmy
Vaše údaje zpracováváme pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo pro splnění smluvních povinností (např. plnění VOP, podmínek užívání, čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, např. souhlas s používáním cookies, zachování přiměřené úrovně bezpečnosti údajů) a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely následujících (převažujících) oprávněných zájmů:

 • zajištění funkční a atraktivní prezentace na internetu,  
 • zachování bezpečnosti údajů, 
 • efektivní interní správa uvnitř koncernu / skupiny podniků.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Předávání údajů se nepředpokládá, ale údaje (např. komentáře) zveřejněné samotnými uživateli našich služeb) jsou veřejné a potenciálně přístupné bez teritoriálního omezení. V konkrétním případě mohou být údaje předány v souvislosti s uplatňováním právních nároků správce nebo třetích osob orgánům činným v trestním řízení, soudům atd.  
Využíváme služby následujících zpracovatelů:

Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy. 
Společnost jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).  

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při každém vstupu na naši internetovou stránku náš systém automaticky eviduje údaje a informace pocházející z počítačového systému připojeného počítače.  
Přitom jsou získávány tyto údaje:

 • informace o typu a používané verzi prohlížeče
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele, ID session prohlížeče
 • datum a čas přístupu
 • údaje o koncovém zařízení (ID zařízení, rozlišení monitoru, jazyková a národní nastavení …)
 • internetové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naši internetovou stránku  
 • internetové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje přes naši internetovou stránku.


Doba uložení
Údaje, které jsou nezbytné pro funkčnost prezentace na internetu, se zpracovávají a ukládají pouze po dobu vaší návštěvy. Přihlašovací údaje a IP adresy se navíc kvůli odvrácení útoků na naše systémy zpravidla ukládají na 7 dní a v konkrétních případech, kdy je to nutné kvůli vyřešení incidentů v oblasti bezpečnosti dat a uplatnění nároků na náhradu škody, do definitivního vyřízení případu.

Poskytování údajů
I když právní nebo smluvní povinnost poskytnutí údajů neexistuje, jsou určité údaje zapotřebí k zajištění funkčnosti prezentace na internetu a našich informačních systémů, která by bez těchto dat mohla být někdy narušena.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Část získaných údajů se dále zpracovává v rámci margetingových aktivit. O této skutečnosti a také o vašem právu podat námitku vás informujeme už v okamžiku předání údajů. V této souvislosti vás prosíme, abyste se řídili bodem 3 Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

2. Zpracování v souvislosti s prováděním dodávek a výkonů, především v rámci prodeje našich produktů a nabídky služeb (např. školení)

Účely zpracování
Osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s dodávkou našich produktů a poskytováním našich služeb, a to také v internetovém obchodě a k využívání služeb třetích osob v rámci obchodního styku.

Právní základ a oprávněné zájmy
Právní základ pro zpracování údajů jsou opatření přijatá před uzavřením smlouvy nebo plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), plnění právních a zákonných povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, především v oblasti daní a odvodů) a následující (převažující) oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR): 

 • uplatňování nebo hájení vlastních právních nároků, zvlášť z důvodu záruky a ručení za výrobek
 • zmírnění rizik výpadku (také u třetích osob)
 • zodpovídání dotazů zákazníků ohledně dodávek a výkonů; subjekt údajů může kdykoli uplatnit právo podat námitku, pokud tomu nebrání převažující zájmy (např. ručení)
 • efektivní interní správa uvnitř koncernu / skupiny podniků

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
V nutných případech jsou osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemců:

 • banky (kvůli realizaci platebního styku)
 • právní zástupci, soudy v případě potřeby
 • auditoři (pro potřeby auditu)
 • příslušné správní orgány, zejm. finanční orgány
 • inkasní agentury pro vymáhání dluhů (do zahraničí proto pouze v případě, že se dluh musí vymáhat v zahraničí)
 • cizí poskytovatelé financování, např. leasingové nebo faktoringové společnosti a postupníci, pokud se u dodávky nebo výkonu realizuje tento způsob cizího financování
 • smluvní nebo obchodní partneři, kteří se podílejí resp. mají podílet na dodávce nebo výkonu (např. doručovací služby)
 • pojišťovny z titulu uzavření smlouvy o pojištění dodávky/výkonu nebo vzniku pojistného případu
 • úřední orgány a instituce za účelem vypracování předepsaných (úředních) statistik vyžadovaných právními předpisy
 • zákazníci (příjemci výkonů)
 • registry dlužníků

Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se v těchto případech realizuje jen tehdy, když je podloženo rozhodnutím o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo jsou splněny podmínky čl. 49 odst. 1 písm. b, c nebo e GDPR (potřeba realizace opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo v jeho zájmu, uplatnění, výkon nebo hájení právních nároků) nebo je k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. 
Využíváme služby následujících zpracovatelů:

Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla

Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy. 

Společnost jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).  
Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je  [email protected].

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Pokud existuje příslušný oprávněný zájem (hodnota zakázky, způsob financování), zjišťujeme před přijetím zakázky bonitu a níže uvedené osobní údaje.
V internetovém obchodě se používají cookies k zajištění funkčnosti nákupního košíku a objednací procedury. 

Doba uložení
Do skončení obchodního vztahu nebo do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných archivačních lhůt, kterými jsme vázáni; kromě toho do ukončení případných právních sporů, pro které jsou údaje zapotřebí jako důkazy. U výkonů, u kterých lze uplatnit nárok na náhradu škody podle Všeobecného občanského zákoníku nebo z jiného titulu (např. ručení za produkt), na potřebnou dobu.

Poskytování údajů
Získávání údajů, které povinně vyžadujeme, je zapotřebí kvůli uzavření smlouvy.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Část získaných údajů se dále zpracovává v rámci margetingových aktivit. O této skutečnosti a také o vašem právu podat námitku vás informujeme už v okamžiku předání údajů. V této souvislosti vás prosíme, abyste se řídili bodem 3 Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

3. Zpracování pro marketingové účely (dotazy zákazníků, péče o zákazníky a reklama)


Účely zpracování
Péče o zákazníky a reklama (přímá reklama) pro potřeby správce nebo společných správců, také prostřednictvím newsletterů a odpovídání na dotazy zákazníků, rozesílání reklamních materiálů poštou

Právní základ a oprávněné zájmy
Oprávněné zájmy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 • reklama na zboží a služby skupiny podniků
 • získávání a realizace opatření k udržení zákazníků (bonusové programy pro kmenové zákazníky)
 • zvýšení atraktivity nabídek
   

Námitka
Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
V nutných případech jsou osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemců:

 • doručovací služby
 • Využíváme služby následujících zpracovatelů:
 • tiskárny
 • poskytovatelé služeb v souvislosti s newslettery


Společnost jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).   Zpracování pro marketingové účely a k realizaci opatření k udržení zákazníků se provádí výhradně pro potřeby správce, s nímž udržujeme obchodní vztah; pokud se údaje mají zpracovávat pro obdobné účely skupiny podniků, je nutný předchozí souhlas subjektu údajů. 

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

 

Newsletter
Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se prostřednictvím kontaktního formuláře k bezplatnému odběru newsletteru společnosti Felder KG. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách, nových produktech, zvláštních akcích a exkluzivních možnostech úspor týkajících se zboží a služeb v našem sortimentu. V rámci této služby a na základě vašeho svolení získáváme a zpracováváme jejím prostřednictvím další informace (označované společně jako údaje o užívání).

Ke statistickému vyhodnocení našich newsletterů používáme takzvaný měřící pixel (web-beacon). Měřící pixel je miniaturní grafický prvek uložený do e-mailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby umožnily zápis do protokolovacího souboru a analýzu protokolovacího souboru. To znamená, že lze provádět vyhodnocení kampaní v newsletteru. Pomocí těchto měřících pixelů můžeme zjistit, zda subjekt údajů otevřel zaslaný e-mail. Dále také vidíme, které linky naši příjemci zvlášť často zaklikávali, a na základě toho můžeme optimalizovat obsah newsletteru a přizpůsobit ho zájmům příjemců newsletteru. Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení k odběru newsletteru je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Upozorňujeme na to, že při zasílání newsletteru spolupracujeme se společností emarsys se sídlem ve Vídni (Märzstraße 1, 1150 Wien). Ukládání a zpracování údajů probíhá výhradně v Evropské unii. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Pokud subjekty údajů chtějí odmítnout toto zjišťování údajů, lze to v současnosti z technických důvodů provést jen odhlášením odběru newsletteru.

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů

 • nákup adresních údajů, získávání adres
   

Využíváme služby následujících zpracovatelů:

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele během doby, kdy využívá webovou stránku, specifické informace vztahující se k uživateli. Cookies umožňují zjišťovat zejména frekvenci využívání a počet uživatelů stránek, analyzovat chování při využívání stránky, ale i vytvářet naši nabídku tak, aby uživateli lépe vyhovovala. Cookies zůstávají uloženy po ukončení prohlížení a mohou být znovu načteny při další návštěvě stránky. Pokud si to nepřejete, měli byste nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby znemožnil příjem cookies.

Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla

Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy. 

 

Doba uložení
Údaje zájemců a profily v internetových obchodech se ukládají po 3 roky od posledního kontaktu se zákazníkem. Poštovní a e-mailové adresy se ukládají po dobu trvání reklamních akcí nebo do podání námitky resp. odhlášení odběru newsletteru; údaje se kromě toho ukládají, pokud je vyžadováno omezené zpracování nebo v případě, že zpracování pro jiné účely vyžaduje delší dobu uložení (zvlášť podle bodu 2 Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
U dotazů zákazníků se podle typu dotazu a způsobu jeho zpracování provádí v případě potřeby další zpracování v souvislosti s dodávkami a výkony; podrobnější informace jsou uvedeny v bodu 2 Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

4. Práce s veřejností


Účely zpracování
Poskytnutí informací v přinejmenším lokálním nebo regionálním veřejném zájmu o úkolech a činnostech správce.

Námitka
Z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů a v rámci pozvání k účasti na akcích.

Právní základ a oprávněné zájmy
Právním základem zpracování je svoboda projevu podle čl. 13, 17, 17a zákona o všeobecných právech občanů a čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně základních práv a svobod a, pokud zpracování sleduje publikační účely, podle čl. 85 GDPR ve spojení s § 9 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů (pro obrazové údaje také § 12 odst. 2 bod 4 zákona o ochraně osobních údajů, pokud existuje převažující zájem na veřejném prezentování historických událostí); jinak se především při zveřejňování obrazových údajů vždy žádá o souhlas subjektů údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR / čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Nepočítá se s existencí příjemce konkrétního předaných údajů, zveřejnění je však určeno pro veřejnost a, pokud se přitom jedná o internet, jsou údaje přístupné komukoli bez územního omezení.
Společnost jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).   Zpracování pro marketingové účely a k realizaci opatření k udržení zákazníků se provádí výhradně pro potřeby správce, s nímž udržujeme obchodní vztah; pokud se údaje mají zpracovávat pro obdobné účely skupiny podniků, je nutný předchozí souhlas subjektu údajů. 

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

Doba uložení
Doba uložení je omezena lhůtou, po kterou jsou údaje vhodné a použitelné pro publikační  účely; v případě odpovídajícího zájmu o dokumentování se provádí trvalá archivace pro pozdější (opětovné) využití k účelům popsaným v dané činnosti zpracování.

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Údaje se použijí pouze ke stanoveným účelům a v případě potřeby v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b GDPR pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického zkoumání nebo pro statistické účely.
 

5. Zpracování údajů při přijímání zaměstnanců


Účely zpracování
Časově omezené evidování osobních údajů uchazečů, kteří podali žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy resp. se přihlásili do výběrového řízení, a použití údajů za účelem výběru uchazečů a uzavření pracovní smlouvy.

Právní základ a oprávněné zájmy
Údaje zájemců o zaměstnání zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (opatření přijatá před uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, abychom vás mohli během určené doby pro uložení údajů mohli kontaktovat v souvislosti s výběrem uchazečů a popř. mohli v konkrétním případě ověřit vaše údaje, pokud je to – v našem zájmu nebo popř. v zájmu třetích osob – zapotřebí u pracovních pozic se zvlášť přísnými požadavky na vaši důvěryhodnost.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Vaše údaje budou zpřístupněny našim zaměstnancům pouze pokud to bude nezbytně nutné. U uvedených referencí může v konkrétním případě dojít k navázání kontaktu. Podobně může dojít v odůvodněných případech k ověření vašich údajů u třetích osob (např. ohledně uvedené kvalifikace nebo vysokoškolského vzdělání), pokud je dán příslušný převažující zájem. Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se v těchto případech realizuje jen tehdy, když je podloženo rozhodnutím o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo jsou splněny podmínky čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR (potřeba realizace opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů) nebo je k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. 
Společnost jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR). 

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při kontaktování osob uvedených jako reference můžeme získávat údaje a informace o vašem dřívějším pracovním poměru nebo vaší činnosti a o subjektivním hodnocení vašeho pracovního výkonu ze strany třetích osob. (S ukládáním těchto údajů a informací se nepočítá.)

Doba uložení
Pokud se ucházíte o neobsazené místo, uložíme vaše osobní údaje nejdéle na dobu tří let od skončení přijímacího řízení a pak budou smazány; po uplynutí osmi měsíců od skončení řízení jste přitom oprávněni kdykoli podat námitku, která nevyžaduje dodržení určité formy. 
Pokud se ucházíte o místo z vlastní iniciativy, budou vaše materiály uloženy nejdéle po dobu tří let, abychom vás mohli informovat o vhodných volných místech; přitom můžete kdykoli podat námitku proti zpracování, opět bez požadavku na dodržení určité formy.

Poskytování údajů
V rámci přijímání pracovníků je vždy zapotřebí, aby uchazeč prokázal, že má kvalifikaci požadovanou pro obsazované místo, a aby poskytl kontaktní údaje. V konkrétním případě také může být v závislosti na požadavcích na obsazení pracovního místa nutné, abychom si od vás vyžádali další údaje (např. výpis z rejstříku trestů). Pokud tyto povinně vyžadované údaje nepředložíte, nemusíme se vaší žádostí o pracovní místo zabývat.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
V případě nástupu do zaměstnání budou údaje, které jste poskytli pro přijímací řízení, dále použity pro potřeby personální agendy, s výjimkou údajů podléhajících zvláštní ochraně (např. výpis z rejstříku trestů). Všechny další informace vám budou poskytnuty před uzavřením smlouvy
 

6. Komunikace


Účely zpracování
Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím internetové stránky, e-mailu nebo telefonicky, budou shromažďovány a zpracovávány technické údaje nezbytné pro komunikaci (podle zvoleného prostředku komunikace), např. telefonní číslo, e-mailová adresa, čas (popř. doba trvání) komunikace atd. Došlo e-maily přitom také budou zpracovány pomocí filtrů spamu, firewallu, antivirových programů atd. pro účely uvedené v bodu 1 tohoto prohlášení.

Právní základ a oprávněné zájmy
Údaje, které jste uvedli, budou zpracovány v rámci vyřízení dotazu na základě odpovídajícího oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další účely zpracování závisí na obsahu komunikace a jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny u bodů 1-6.

Námitka
Z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, máte u zpracování pro účely uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. e a f GDPR, pokud tam jsou uvedeny, právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů (např. v online formulářích). Toto právo nemáte, pokud váš dotaz nebo komunikaci zpracováváme z jiných důvodů (např. plnění smluvních závazků nebo právních povinností, ručení za produkt) a musíme je uložit na dobu, která je uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Konkrétní účel komunikace si případně může vyžádat předání údajů podle bodu 1-6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při každém navázání kontaktu naše systémy evidují údaje a informace pocházející z prostředků komunikace resp. technických systémů subjektů údajů. 
Přitom se shromažďují tyto údaje: kontaktní údaje subjektu údajů (např. telefonní číslo, e-mailová adresa atd.), čas komunikace (datum, přesný čas)

Doba uložení
Doba uložení odpovídá době, která je zapotřebí ke komunikaci až po její ukončení; konkrétní účel komunikace si kromě toho může vyžádat delší dobu uložení údajů, která je uvedena v bodech 1-6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
V závislosti se obsahu vašeho dotazu nebo komunikace se údaje dále zpracovávají pro účely uvedené v bodech 1-7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

7. Sociální média


Abychom zůstali v kontaktu s našimi zákazníky a mohli komunikovat se zájemci a také prezentovat firmu Felder KG, najdete nás na některých sociálních médiích.

Tyto údaje používáme k průzkumu trhu a pro účely reklamy. Obsahují například reklamu na zboží a služby skupiny podniků, akce sloužící k získávání a udržení klientů, ke zlepšení naší online a offline přítomnosti na síti a všeobecně ke komunikaci s klienty. Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel profilu na sociálním médiu máme oprávněný zájem na efektivním informování uživatelů a komunikaci s uživateli.

Dovolujeme si ukládat osobní údaje na našich serverech až do odvolání. To znamená, že vaše osobní údaje se ukládají minimálně do skončení obchodního vztahu nebo do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných archivačních lhůt, kterými jsme vázáni; kromě toho do ukončení případných právních sporů, pro které jsou údaje zapotřebí jako důkazy. U výkonů, u kterých lze uplatnit nárok na náhradu škody podle Všeobecného občanského zákoníku nebo z jiného titulu (např. ručení za produkt), ukládáme tyto údaje na potřebnou dobu.

Rádi bychom upozornili na to, že neexistuje povinnost poskytovat své osobní údaje prostřednictvím sociálních médií. Ke spojení s námi můžete samozřejmě zvolit jiný kanál (Webová stránka, Telefon, E-mail).

Facebook
Společně s Facebookem provozujeme fanouškovskou stránku jako společní správci podle čl. 26 GDPR. Podle této dohody odpovídá Facebook za plnění většiny povinností ohledně ochrany osobních údajů, zejména za dodržení povinné transparentnosti, za bezpečnost dat, hlášení o porušení zabezpečení údajů („Data Breach“) a uplatnění práv subjektů údajů. Pokud se v této věci na nás chcete obrátit, předáme tyto dotazy na Facebook. Facebook plní své informační povinnosti ohledně nástroje „Insights“ zde.

Evropský soudní dvůr (EuGH) rozhodl v řízení C-210/16 dne 5. června 2018, že pro užívání „stránek Insights“ při provozování fanouškovské stránky platí společná odpovědnost s Facebookem: Za evropské záležitosti týkající se ochrany údajů odpovídá Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Za zpracování údajů odpovídáme jako správci společně s Facebookem, pokud můžeme ovlivnit zpracování Vašich osobních údajů firmou Facebook. Ohledně zpracování, za které odpovídá pouze firma Facebook, odkazujeme na dokument Podniková směrnice na ochranu osobních údajů.

Jako vlastníci fanouškovské stránky nemáme vliv na zpracování vašich osobních údajů, můžeme je ale využívat k segmentování našich příspěvků. Přitom vyhodnocujeme údaje podle následujících kritérií:

 • Kategorie subjektů údajů: fanoušci, předplatitelé, rozdělení podle pohlaví, městské nebo venkovské regiony, jazyk
 • Statistiky uživatelských aktivit: Celkový počet zobrazení stránek, zakliknutí „To se mi líbí“, využívání příspěvků a obsahů na našich stránkách, dosah, videoukázky, komentáře, sdílené obsahy, odpovědi, časy návštěv uživatele, údaje o koncových zařízeních
 • Údaje o skupinách na Facebooku propojených s naší facebookovou stránkou.


Když se stanete odběratelem naší fanouškovské stránky nebo se zapíšete jako fanoušek, lze nahlížet do vašeho facebookového profilu podle podmínek užívání a vašeho nastavení soukromí na Facebooku. Facebook shromažďuje vaše osobní údaje mimo jiné za účelem vypracování statistik pro „Insights“ podle svého prohlášení o ochraně osobních údajů. Na zpracování nemáme žádný vliv, ale standardně můžeme pouze u statistik, které se nevztahují k osobním údajům, provádět výběr k vyhodnocení na základě předem stanovených kritérií.

Podle aktivovaných obsahů lze vytvářet uživatelské profily, které se zase používají k reklamě na sociálním médiu i mimo ně. Tento postup umožňují cookies, které se ukládají do počítače uživatele. Poskytovatel ale může ukládat údaje o uživatelích sociálních médií také jiným způsobem, především pokud jsou tito uživatelé zaregistrovaní a přihlášení na sociálním médiu.

Další zpracování vašich údajů pro jiné účely se zpravidla neprovádí. V závislosti na účelu komunikace však může být nezbytné další zpracování podle našeho všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů na naší Webová stránka.

Proti zpracování v naší oblasti odpovědnosti můžete kdykoli podat námitku tak, že sami vymažete komentáře, lajky nebo jiné propojení na naši fanouškovskou stránku, které jste vytvořili, nebo že nás budete kontaktovat (k tomu viz bod „Práva subjektu údajů“). Ohledně práva na námitku a na zrušení ve vztahu ke zpracování ze strany Facebooku se prosím obraťte na tuto společnost. Námitku proti postupům zpracování, za které je odpovědný Facebook, můžete podat zde: www.facebook.com/settings nebo www.youronlinechoices.com

Obsahy a lajky apod., které uživatelé zveřejní nebo sdílejí na naší fanouškovské stránce, lze zobrazit kdekoli na světě. Facebook zpracovává údaje na základě „Privacy-Shield“ a příslušného rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR také mimo Evropskou unii. Facebook se tím zavazuje, že bude dodržovat evropské směrnice pro ochranu osobních údajů. Další informace ohledně statusu Privacy-Shield společnosti Facebook naleznete na zde. Nemáme žádný vliv na získávání a zpracovávání údajů společností Facebook pro nástroj „Insights“.

Instagram
Firma Felder KG používá na webových stránkách prvky služby Instagram. Instagram je online služba pro sdílení fotografií a videí a patří ke společnosti Facebook. U Instagramu se jedná o směs mikroblogu a audiovizuální platformy, která kromě toho umožňuje uživatelům šířit údaje na jiných sociálních médiích.

Provozovatelem Instagramu je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Jsme odpovědní za zpracování údajů potud, pokud na ně máme vliv. Ohledně zpracování, za které odpovídá pouze samotná firma Instagram, odkazujeme na směrnici na ochranu osobních údajů této společnosti: Prohlášení o ochraně osobních údajů/Opt-out

Při aktivaci našich webových stránek se iniciují komponenty Instagramu, které umožňují získávání informací o chování uživatele. Pokud je příslušný uživatel současně přihlášen na Instagramu, mohou být tyto údaje přiřazeny k uživatelskému profilu – zpracování a ukládání údajů pak provádí Instagram. Pokud nesouhlasíte se zřízením tohoto uživatelského profilu, můžete mu zabránit tak, že se před aktivací našich webových stránek odhlásíte.

Vznáší-li subjekt údajů námitku proti zpracování údajů, které se nacházejí v naší oblasti odpovědnosti, může subjekt údajů především sám vymazat komentáře a lajky, resp. také může „přestat sledovat“ naše stránky (další informace naleznete v bodě Práva subjektu údajů). Uživatele, kteří chtějí uplatnit právo na námitku a na zrušení souhlasu ve vztahu ke zpracování ze strany Instagramu, prosíme, aby se obrátili na tuto společnost (Prohlášení o ochraně osobních údajů/Opt-out).

Příspěvky nebo sdílené obsahy, které uživatelé opatří „srdíčky“, lze případně aktivovat na celém světě. Instagram, stejně jako jeho mateřská společnost Facebook, zpracovává údaje na základě „Privacy-Shield“ a příslušného rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR také mimo Evropskou unii. Instagram, resp. Facebook se tím zavazuje, že bude dodržovat evropské směrnice pro ochranu osobních údajů. Další informace ohledně statusu Privacy-Shield společnosti Instagram/Facebook jsou uvedeny na zde.

LinkedIn
Na této stránce jsme implementovali prvky LinkedIn Corporation. U této platformy se jedná o sociální síť sloužící k udržování stávajících pracovních kontaktů a navazování nových pracovních spojení. S více než 500 miliony uživatelů pocházejících z více než 200 zemí (stav k lednu 2018) patří LinkedIn mezi 50 nejvyhledávanějších webových stránek. LinkedIn je od prosince 2016 součástí firmy Microsoft.

Společnost provozující LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Mountain View, CA 94043, USA. V Evropě odpovídá za dodržování evropské ochrany údajů společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2.

Za zpracování údajů jsme odpovědní potud, pokud na toto zpracování máme vliv. Při každé aktivaci internetových stránek iniciuje prvek LinkedIn stahování příslušných zobrazení používaného prohlížeče. V rámci tohoto procesu získává LinkedIn informace o tom, které podstránky byly navštíveny. Více o pluginech LinkedIn si můžete přečíst zde.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, obdrží platforma informace o chování uživatele (jako například které podstránky navštívil, jak dlouho si je prohlížel, atd.). Pokud jsou aktivovány pluginy, může být tato informace navíc přiřazena k uživatelskému účtu. Jestliže si uživatelé nepřejí, aby byly společnosti LinkedIn předávány tyto informace, mohou se před zobrazením našich webových stránek odhlásit z LinkedIn.

Platforma umožňuje zrušit osobní preference ohledně e-mailů a SMS pro účely cílené reklamy. LinkedIn dále spolupracuje s firmami, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, které mohou využívat cookies. Opt-out pro tato cookies naleznete na zde. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů a směrnici ohledně cookies lze zobrazit zde: Prohlášení o ochraně osobních údajů | Směrnice Cookie

Příspěvky nebo sdílené obsahy, které uživatelé opatří vyjádřením „To se mi líbí“, lze případně aktivovat po celém světě. LinkedIn zpracovává údaje na základě „Privacy-Shield“ a příslušného rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR také mimo Evropskou unii. LinkedIn se tím zavazuje, že bude dodržovat evropské směrnice pro ochranu osobních údajů. Další informace ohledně statusu Privacy-Shield naleznete na zde.

Pinterest
Společnost Felder KG používá na svých stránkách komponenty Pinterestu. Pinterest je sociální síť a vizuální vyhledávač, kterým se mohou uživatelé inspirovat a tyto nápady „poznamenávat“ na virtuálních nástěnkách.

Provozovatelem sítě je společnost Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Požadavky na ochranu údajů musí evropští uživatelé zasílat na adresu Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2.

Jsme odpovědní za zpracování údajů, pokud na toto zpracování máme vliv. Ohledně zpracování, za které je odpovědný Pinterest, odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti. Uživatelé dále najdou na zde možnosti týkající se jejich informací a také toho, kde a jak mohou realizovat Opt out.

Používání prvků Pinterest nám umožňuje získávat anonymizované informace o chování uživatelů. Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Pinterestu, je tyto údaje možné přiřadit k uživatelskému účtu. Pokud si to uživatel nepřeje, doporučujeme odhlásit se před aktivací našich stránek z Pinterestu.

Veřejné piny a nástěnky může vidět každý. To znamená, že pokud subjekty údajů takovéto zpracování údajů odmítnou, měly by se vytvářet soukromé nástěnky a témata, která předkládáme, by nadále neměla být sledována. Ohledně práva na námitku a na zrušení souhlasu ve vztahu ke zpracování údajů ze strany společnosti Pinterest odkazujeme na Ustanovení společnosti.

V případě Pinterestu se jedná o celosvětovou službu. To znamená, že údaje se mimo jiné také ukládají a zpracovávají mimo Evropskou unii. V EHP je nicméně společnost certifikována s Privacy Shield“; to znamená, že dodržuje evropská ustanovení na ochranu osobních údajů. Více informací k tomuto tématu si můžete přečíst na zde.

Twitter
Do našich stránek jsme integrovali prvky Twitteru. Twitter je mikroblogová služba společnosti Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, CA 94103 San Francisco, USA. Uživatelé mohou na platformě šířit krátké zprávy připomínající telegram („tweety“).

Za zpracování údajů jsme odpovědní potud, pokud na toto zpracování máme vliv. Podrobnější ustanovení o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Twitter si můžete přečíst na zde.

Po aktivaci webové stránky se stáhne komponent Twitteru a umožní příslušné zobrazení používaného prohlížeče. Díky tomuto postupu Twitter např. získá informaci o tom, které konkrétní stránky jste navštívili. Podrobnější informace o používaných pluginech si můžete přečíst na zde.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, mohou být získaná data, například jak dlouho jste setrvali na stránkách a které stránky jste si zobrazili, přiřazeny k příslušnému uživatelskému účtu. Dochází k tomu nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponent Twitteru nebo ne. Tyto údaje Twitter ukládá a zpracovává. Pokud si takovéto ukládání, resp. předávání údajů nepřejete, můžete tomu zabránit tím, že se před aktivací našich stránek odhlásíte z Twitteru. Na Zde najdete ještě další informace a možnosti ohledně Opt outu.

Oblíbené a sdílené obsahy lze případně aktivovat po celém světě. Společnost Twitter Inc. zpracovává údaje také mimo Evropskou unii na základě „Privacy Shield“. Twitter Inc. se tím zavazuje, že bude dodržovat evropské směrnice pro ochranu osobních údajů. Na Zde se dozvíte více o statusu Privacy-Shield.

Youtube
Na našich webových stránkách jsou integrovány prvky Youtube. YouTube je videoportál společnosti YouTube, LLC, která má sídlo v USA a je od roku 2006 dceřinou společností firmy Google, LLC. YouTube sídlí v San Bruno, 901 Cherry Ave., CA 94066, USA. Na platformě lze bezplatně online umisťovat, resp. bezplatně přehrávat, hodnotit a komentovat videoklipy. YouTube umožňuje např. publikování výstřižků filmů nebo televizních pořadů, hudebních videí, trailerů a vlastních natočených filmů a galerií snímků (slideshow).

Jsme odpovědní za zpracování údajů jen tehdy, pokud na ně máme vliv. Jakmile si zobrazíte naše webové stránky, načtou se komponenty YouTube. Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, mohou být k uživatelskému účtu přiřazeny údaje o volání stránky a délce návštěvy. Můžete tomu zabránit tím, že se před aktivováním našich stránek odhlásíte z YouTube.

Více informací k získávání, zpracování a užívání osobních údajů ze strany společnosti YouTube naleznete na zde. Shromážděné údaje, které jsou přiřazeny k účtu Google, a příslušnou personalizovanou reklamu můžete spravovat zde.

YouTube (a tím i Google) zpracovávají údaje i mimo Evropskou unii. Komentáře, hodnocení a sdílené obsahy lze podle okolností zobrazit všude na světě. Tím, že společnost YouTube přijala takzvaný „Privacy Shield“, zaručuje dodržování evropských směrnic na ochranu osobních údajů. Více informací k Privacy Shield společnosti YouTube/Google najdete na zde.