Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van machines 

Voor gebruik tegenover:
1. een persoon die bij het afsluiten van het contract in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten handelt (ondernemer);
2. publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen.

 

I. Algemene informatie 

1. Offerte:
De tot de offerte behorende documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatgegevens zijn alleen bij benadering doorslaggevend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.


2. Deze voorwaarden en eventuele afzonderlijke contractuele afspraken liggen ten grondslag aan alle leveringen en prestaties. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de besteller worden ook door het aannemen van een opdracht geen inhoud van het contract. Een contract komt – als er geen bijzondere afspraak aanwezig is – tot stand met de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier.


3. De leverancier behoudt zich eigendoms- en auteursrechten op voorbeelden, kostenramingen, tekeningen en vergelijkbare informatie van lichamelijke en niet-lichamelijke aard – ook in elektronische vorm – voor; ze mogen niet voor derden toegankelijk gemaakt worden. De leverancier verplicht zich, door de besteller als vertrouwelijk aangeduide informatie en documenten alleen met diens toestemming voor derden toegankelijk te maken.

 

II. Prijs en betaling 

1. De prijzen gelden – als er geen bijzondere afspraak aanwezig is – af fabriek inclusief inladen in de fabriek, maar exclusief verpakken en lossen. Bij de prijzen wordt de omzetbelasting ter hoogte van het betreffende wettelijke tarief opgeteld.


2. Als er geen bijzondere afspraak aanwezig is, moet de betaling zonder enige aftrek op de bankrekening van de leverancier worden verricht, te weten: 30% aanbetaling na ontvangst van de opdrachtbevestiging, 60% zodra aan de besteller is meegedeeld dat de hoofdonderdelen verzendklaar zijn, het resterende bedrag binnen een maand na risico-overdracht.


3. Het recht om betalingen in te houden of met tegenvorderingen te verrekenen, heeft de besteller alleen voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of bij gewijsde zijn vastgesteld.

 

III. Levertijd, leveringsvertraging  

1. De levertijd komt voort uit de afspraken van de contractanten. De naleving ervan door de leverancier vereist dat alle commerciële en technische vragen tussen de contractanten zijn opgehelderd en de besteller alle op hem rustende plichten, zoals het overleggen van de vereiste officiële attesten of vergunningen of het doen van een aanbetaling, heeft vervuld. Wanneer dit niet het geval is, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. Dit geldt niet voor zover de vertraging aan de leverancier is toe te schrijven.


2. Voor de naleving van de leveringstermijn geldt het voorbehoud van een correcte en tijdige levering aan ons. Dreigende vertragingen deelt de leverancier zo snel mogelijk mee.


3. De leveringstermijn is nageleefd als het leveringsvoorwerp vóór het aflopen van de termijn de fabriek van de leverancier heeft verlaten of de gereedheid voor verzending is gemeld. Voor zover een acceptatie moet plaatsvinden, is – behalve bij gerechtvaardigde weigering van acceptatie – de acceptatietermijn doorslaggevend, of ter vervanging de melding van gereedheid voor acceptatie.


4. Als de verzending resp. de acceptatie van het leveringsvoorwerp wordt vertraagd om redenen die aan de besteller zijn toe te schrijven, worden aan hem, beginnend één maand na melding van de gereedheid voor verzending resp. gereedheid voor acceptatie, de kosten die door de vertraging zijn ontstaan in rekening gebracht.


5. Als de niet-naleving van de levertijd is terug te voeren op overmacht, op arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de leverancier liggen, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. De leverancier zal de besteller het begin en het einde van dergelijke omstandigheden zo spoedig mogelijk meedelen.


6. De besteller kan zich zonder einddatum uit het contract terugtrekken, als de volledige prestatie vóór risico-overdracht definitief onmogelijk wordt voor de leverancier. De besteller kan zich bovendien uit het contract terugtrekken als bij een bestelling de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en hij een gerechtvaardigd belang heeft bij de afwijzing van de deellevering. Als dit niet het geval is, moet de besteller de contractprijs betalen die geldt voor de deellevering. Hetzelfde geldt bij onmacht van de leverancier. Voor het overige geldt paragraaf VII.2. Als de onmogelijkheid of de onmacht zich tijdens het acceptatieverzuim voordoet of als de besteller voor deze omstandigheden alleen of overwegend verantwoordelijk is, blijft hij verplicht tot de tegenprestatie.


7. Als de leverancier in verzuim raakt en hierdoor schade voor de besteller ontstaat, is hij gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding voor verzuim te eisen. Deze bedraagt voor elke volle week van de vertraging 0,5% – beginnend één maand na de in de opdrachtbevestiging aangegeven leveringstermijn – in het geheel echter hoogstens 5% van de waarde van het deel van de volledige levering dat ten gevolge van de vertraging niet tijdig of niet conform het contract kan worden gebruikt.


Verdere vorderingen die voortvloeien uit vertraagde levering worden uitsluitend geregeld volgens paragraaf VII.2 van deze voorwaarden.

 

IV. Risico-overdracht, acceptatie 

1. Het risico gaat over op de besteller als het leveringsvoorwerp de fabriek heeft verlaten en ook als deelleveringen plaatsvinden of de leverancier nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of de aanlevering en opstelling heeft overgenomen. Voor zover een acceptatie moet plaatsvinden, is deze doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ze moet onmiddellijk op het tijdstip van acceptatie, of ter vervanging na de melding van de leverancier over de gereedheid voor acceptatie worden uitgevoerd. De besteller mag de acceptatie niet weigeren bij de aanwezigheid van een niet-essentieel gebrek.


2. Als de verzending resp. de acceptatie vertraagd wordt of achterwege blijft ten gevolge van omstandigheden die niet aan de leverancier kunnen worden toegeschreven, gaat het risico vanaf de dag van de melding van de gereedheid voor verzending resp. gereedheid voor acceptatie over op de besteller. De leverancier verplicht zich, op kosten van de besteller de verzekeringen af te sluiten die deze eist.


3. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover dit redelijk is voor de besteller.

 

V. Eigendomsvoorbehoud 

1. We behouden ons het eigendoms- en het beschikkingsrecht voor op de leveringsvoorwerpen tot alle betalingen uit het leveringscontract en eerder afgesloten contracten zijn ontvangen. Te innen cheques en wissels alsmede vorderingen op basis van lopende rekening of rekening-courant zijn daarbij inbegrepen. Als in samenhang met de betaling een aansprakelijkheid in relatie met een wissel voor ons wordt gegrond, vervalt dit eigendomsvoorbehoud niet voordat onze gebruikmaking uit de wissel is uitgesloten.


2. Vóór de volledige compensatie van onze voorgenoemde vorderingen mag de besteller de geleverde producten in het kader van reglementaire handelsbedrijvigheid verder gebruiken, tenzij voor de vooraf aan ons overgedragen vorderingen een cessieverbod met derden is overeengekomen of zal worden overeengekomen. Voorafgaand is ook de verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid verboden en de doorverkoop alleen aan wederverkopers bij een normale gang van zaken toegestaan onder de voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klanten betaling ontvangt en deze onmiddellijk aan ons doorgeeft. Eventuele kosten van interventies draagt de besteller.


3. Bij verpanding, inbeslagneming of andere maatregelen alsmede ingrepen door derden moet de besteller ons onmiddellijk op de hoogte brengen.


4. Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met het contract, met name bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd tot terugname na aanmaning en is de besteller tot teruggave verplicht. Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH Fischbachstraße 7 D-72290 Loßburg/Lombach stand januari 2009 pagina 2 van 3.


5. Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud alsook de verpanding van het leveringsvoorwerp door ons gelden niet als terugtrekking uit het contract.


6. De besteller staat nu al alle vorderingen ter hoogte van het evenredige bedrag van onze rekening inclusief btw met alle bijkomende rechten aan ons af, die uit de doorverkoop tegenover afnemers of derden voor hem ontstaan. Dat geldt ook voor het geval dat de besteller de hem door de doorverkoop toekomende koopprijsvordering in een met een afnemer of derde overeengekomen rekening-courant beëindigt. Wij accepteren deze overdracht.


7. Bij verbinding met een grondstuk of roerend goed van derden alsmede bewerking of verwerking in het kader van een contract over aanneming van werk staat de besteller nu al de arbeidsloonvordering en/of het mede-eigendomsaandeel dat daardoor ontstaat ter hoogte van ons evenredige rekeningsbedrag inclusief btw voor het verwerkte voorbehoudsgoed aan ons af. Wij accepteren de overdracht.


8. De besteller wordt hiermee gemachtigd de hierboven genoemde overgedragen vorderingen in het kader van het ordelijke handelsverkeer zelf te innen, voor zover hij de binnenkomende bedragen onmiddellijk aan ons doorgeeft. Met betalingsachterstand, het aanvragen van een gerechtelijke of buitengerechtelijke insolventieprocedure of bij een cheque- of wisselprotest vervalt de machtiging tot het innen van de overgedragen vordering.


9. Als de realiseerbare waarde van de voor ons bestaande zekerheden alleen op grond van deze eigendomsvoorbehoudregeling of samen met ander zekerheden onze gegarandeerde vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zijn wij in zoverre verplicht tot het vrijgeven van zekerheden naar onze eigen keuze, als de besteller dit eist.


10. Wij zijn gerechtigd het leveringsvoorwerp op kosten van de besteller te verzekeren tegen diefstal, brand, water en overige schade, voor zover de besteller de verzekering niet zelf aantoonbaar heeft afgesloten.


11. De aanvraag tot het openen van de insolventieprocedure geeft ons het recht ons uit het contract terug te trekken en de onmiddellijke teruggave van het leveringsvoorwerp te eisen.

 

VI. Vorderingen wegens gebreken 

Voor materiële en juridische gebreken van de levering geeft de leverancier onder uitsluiting van verdere vorderingen – behoudens paragraaf VII – garantie als volgt:

 

Materiële gebreken

1. Alle delen die gebrekkig blijken te zijn ten gevolge van een omstandigheid die vóór de risico-overdracht ligt, moeten kosteloos naar keuze van de leverancier achteraf worden verbeterd of door een deel zonder gebrek worden vervangen. Het vaststellen van zulke gebreken moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan de leverancier. Vervangen delen worden eigendom van de leverancier.


2. Voor de uitvoering van alle voor de leverancier noodzakelijk lijkende verbeteringen achteraf en leveringen van vervangingen moet de besteller na overeenkomst met de leverancier de vereiste tijd en gelegenheid geven; anders is de leverancier bevrijd van de aansprakelijkheid voor de daaruit voortkomende gevolgen. Alleen in dringende gevallen van het in gevaar brengen van de operationele veiligheid resp. voor het afweren van buitensporig grote schade, waarbij de leverancier onmiddellijk op de hoogte moet worden gebracht, heeft de besteller het recht het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en compensatie voor de vereiste uitgaven te eisen van de leverancier.


3. Van de uit de verbetering achteraf resp. levering van een vervanging voortkomende directe kosten draagt de leverancier – voor zover de klacht gerechtvaardigd blijkt te zijn – de kosten van het vervangende stuk inclusief de verzending. Hij draagt bovendien de kosten van de montage en demontage alsmede de kosten van de mogelijk vereiste inzet van de noodzakelijke monteurs en hulpkrachten inclusief reiskosten, voor zover er zich hierdoor geen buitensporige belasting van de leverancier voordoet.


4. De besteller heeft in het kader van de wettelijke voorschriften een recht tot terugtrekking uit het contract, als de leverancier – met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsgevallen – een aan hem opgelegde redelijke termijn voor de verbetering achteraf of levering van een vervanging wegens een materieel gebrek zonder resultaat laat verstrijken. Als er alleen sprake is van een onbeduidend gebrek, heeft de besteller enkel een recht tot vermindering van de contractprijs. Het recht op vermindering van de contractprijs blijft anders uitgesloten.
Verdere vorderingen worden geregeld volgens paragraaf VII.2 van deze voorwaarden.


5. Er wordt in het bijzonder geen garantie gegeven in de volgende gevallen: ongeschikt of ondeskundig gebruik, foutieve montage resp. inbedrijfstelling door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, niet-reglementair onderhoud, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – voor zover de leverancier hier niet verantwoordelijk voor is.


6. Als de besteller of een derde achteraf ondeskundig verbeteringen aanbrengt, bestaat er geen aansprakelijkheid van de leverancier voor de daaruit voortkomende gevolgen. Hetzelfde geldt voor uitgevoerde veranderingen van het leveringsvoorwerp zonder voorafgaande toestemming van de leverancier.
 

Juridische gebreken

7. Als het gebruik van het leveringsvoorwerp leidt tot inbreuk op industriële-eigendomsrechten of auteursrechten in het binnenland, zal de leverancier op zijn kosten principieel het recht tot verder gebruik verschaffen of het leveringsvoorwerp in een voor de besteller redelijke wijze dusdanig modificeren dat de inbreuk op het industriële-eigendomsrecht niet meer bestaat.
Als dit in economisch redelijke omstandigheden of binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, is de besteller gerechtigd tot terugtrekking uit het contract. Onder de genoemde voorwaarden heeft ook de leverancier een recht tot terugtrekking uit het contract.
Bovendien zal de leverancier de besteller vrijstellen van onbetwiste of bij gewijsde vastgestelde vorderingen van de betreffende houders van het industriële-eigendomsrecht.


8. De in paragraaf VI.7 genoemde verplichtingen van de leverancier zijn behoudens paragraaf VII.2 voor het geval van inbreuk op het industriële-eigendomsrecht of auteursrecht definitief.
Ze bestaan alleen als:


• de besteller de leverancier onmiddellijk informeert over geldend gemaakte inbreuken op het industriële-eigendomsrecht of auteursrecht,
• de besteller de leverancier in passende omvang bij het afweren van de geldend gemaakte vorderingen ondersteunt resp. de uitvoering van de modificeringsmaatregelen conform paragraaf VI.7 mogelijk maakt voor de leverancier,
• aan de leverancier alle afweermaatregelen inclusief buitengerechtelijke regelingen voorbehouden blijven,
• het juridische gebrek niet berust op een aanwijzing van de besteller en
• de rechtsinbreuk niet veroorzaakt is door het eigenmachtig veranderen van het leveringsvoorwerp door de besteller of het niet volgens het contract gebruiken van het leveringsvoorwerp door de besteller.
 

VII. Aansprakelijkheid  

1. Als het leveringsvoorwerp door schuld van de leverancier ten gevolge van verzuimde of foutieve uitvoering van vóór of na afsluiting van het contract gegeven voorstellen of adviezen of door de schending van andere contractuele bijkomende verplichtingen – met name instructie voor bediening en onderhoud van het leveringsvoorwerp – door de besteller niet conform het contract kan worden gebruikt, gelden onder uitsluiting van verdere vorderingen van de besteller de regelingen van de paragrafen VI en VII.2 overeenkomstig.


2. Voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, is de leverancier – op welke rechtsgronden ook – alleen aansprakelijk


a. bij opzet,
b. bij grove nalatigheid van de eigenaar/van de organen of leidinggevend personeel,
c. bij dood door schuld, lichamelijk letsel door schuld of schade voor de gezondheid door schuld,
d. bij gebreken die hij bedrieglijk verzwegen heeft of wier afwezigheid hij gegarandeerd heeft,
e. bij gebreken van het leveringsvoorwerp, voor zover volgens de Produkthaftungsgesetz (Duitse wet inzake productaansprakelijkheid) aansprakelijkheid bestaat voor lichamelijk letsel of materiële schade aan particulier gebruikte voorwerpen.


Bij schending van wezenlijke contractuele plichten door schuld is de leverancier ook bij grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel en bij lichte nalatigheid aansprakelijk, in het laatste geval begrensd tot de voor het contract typische, redelijkerwijs voorzienbare schade.


Verdere vorderingen zijn uitgesloten.
 

VIII. Verjaring  

Alle vorderingen van de besteller – op welke rechtsgronden dan ook – verjaren na 12 maanden. Voor vorderingen tot schadevergoeding volgens paragraaf VII.2 a-e gelden de wettelijke termijnen. Ze gelden ook voor gebreken van een bouwwerk of voor leveringsvoorwerpen die overeenkomstig hun gewoonlijke gebruikswijze voor een bouwwerk zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt.

 

IX. Softwaregebruik 

Voor zover software is meegeleverd, wordt de besteller een niet-uitsluitend recht verleend de geleverde software inclusief de documentatie ervan te gebruiken. Ze wordt ter beschikking gesteld voor gebruik op het daarvoor bestemde leveringsvoorwerp. Een gebruik van de software op meer dan één systeem is verboden.


De besteller mag de software alleen in 'de wettelijk toegestane omvang (§§69 a e.v. UrhG (Urheberrechtsgesetz, Duitse auteurswet)) vermenigvuldigen, herzien, vertalen of van de objectcode veranderen in de broncode. De besteller verplicht zich om gegevens van de fabrikant – in het bijzonder copyright-notities – niet te verwijderen of zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te veranderen.


Alle overige rechten op de software en de documentatie inclusief kopieën blijven bij de leverancier resp. bij de softwareleverancier. Het verstrekken van sublicenties is niet toegestaan.
 

X. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank  

1. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de besteller geldt uitsluitend het voor de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen onder elkaar toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

2. De bevoegde rechtbank is de voor de zetel van de leverancier bevoegde rechtbank.