Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige betingelser for levering af maskiner 

Til anvendelse over for:
1. en person, der indgår en kontrakt som led i vedkommendes erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed (virksomhedsdrivende);
2. juridiske personer i henhold til offentlig ret eller en offentligretlig institution.

 

I. Generelt  

1. Tilbud:
Dokumenterne, der hører til tilbuddet, såsom illustrationer, tegninger, vægt- og målangivelser, er kun tilnærmelsesvist retningsgivende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende.


2. Disse betingelser samt eventuelle separate kontraktmæssige aftaler ligger til grund for alle leveringer og ydelser. Afvigende købsbetingelser fra købers side bliver ikke en del af kontrakten ved ordreaccept. Hvis der ikke foreligger en særlig aftale, indgås en kontrakt, når leverandøren afgiver en skriftlig ordrebekræftelse.


3. Leverandøren forbeholder sig ejendoms- og ophavsrettigheder til prøver, prisoverslag, tegninger og lignende informationer af fysisk og ikke-fysisk art – også i elektronisk form; de må ikke gøres tilgængelige for tredjemand. Leverandøren forpligter sig til ikke at gøre informationer og dokumenter, som køber betegner som fortrolige, tilgængelige for tredjemand, medmindre der afgives samtykke til dette fra købers side.

 

II. Pris og betaling 

1. Ved mangel på særlig aftale gælder priserne ab fabrik, inklusive pålæsning på fabrikken, men eksklusive emballage og aflæsning. Priserne tillægges moms i henhold til de gældende lovmæssige momsbestemmelser.


2. Ved mangel på særlig aftale skal betalingen indbetales uden fradrag på leverandørens konto på følgende måde: 30 % forudbetaling ved modtagelse af ordrebekræftelsen, 60 % så snart køber har fået meddelelse om, at hoveddelene står klar til levering, restbeløbet inden for en måned efter risikoovergang.


3. Retten til at tilbageholde betalinger eller modregne med modkrav gives kun til køber, hvis købers modkrav er ubestridte eller retskraftigt fastsatte.

 

III. Leveringstid, forsinket levering  

1. Leveringstiden fremgår af kontraktparternes aftaler. For at leverandøren kan overholde leveringstiden forudsættes det, at alle handelsmæssige og tekniske spørgsmål er afklaret mellem kontraktparterne, og at køberen har opfyldt alle pålagte forpligtelser, for eksempel anskaffelse af påkrævede attester eller godkendelser fra myndighederne eller har ydet en forudbetaling. Hvis dette ikke er tilfældet, forlænges leveringstiden i rimeligt omfang. Dette gælder dog ikke, hvis det er leverandøren, som er ansvarlig for forsinkelsen.


2. Overholdelse af leveringsfristen er betinget af, at vi selv får korrekte og rettidige leverancer. Leverandøren vil så hurtigt som muligt oplyse køber om forventede forsinkelser.


3. Leveringsfristen er overholdt, når leveringsgenstanden har forladt leverandørens fabrik inden udløbet på leveringsfristen, eller når den er meldt klar til forsendelse. Hvis leveringsgenstanden skal modtages, er modtagelsestidspunktet afgørende, subsidiært meddelelsen om beredskab til modtagelsen – undtagen ved berettiget afvisning af modtagelsen.


4. Hvis køberen er ansvarlig for, at forsendelsen eller modtagelsen eventuelt forsinkes, faktureres køber for de dermed opståede omkostninger, begyndende en måned efter meddelelsen om, at leveringsgenstanden står klar til hhv. forsendelse eller modtagelse.


5. Hvis leveringstiden ikke overholdes på grund af force majeure, arbejdskonflikter eller andre forhold, som leverandøren ikke har indflydelse på, forlænges leveringstiden i et rimeligt omfang. Leverandøren vil så hurtigt som muligt give køber besked om begyndelsen og afslutningen på sådanne omstændigheder.


6. Køber kan træde tilbage fra kontrakten uden fastsat frist, såfremt det bliver endegyldigt umuligt for leverandøren at yde den samlede ydelse inden risikoovergangen. Derudover kan køber træde tilbage fra kontrakten, hvis udførelsen af en del af leveringen ved en bestilling umuliggøres, og køber har en berettiget interesse i at afvise delleveringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal køber betale den aftalte pris for delleveringen. Det samme gør sig gældende i tilfælde af uformåenhed fra leverandørens side. I øvrigt gælder afsnit VII.2. Hvis en manglende mulighed eller uformåenhed indtræder under forsinkelse af modtagelsen, eller hvis køber er eneansvarlig eller overvejende ansvarlig for disse omstændigheder, er køber forpligtet til at erlægge en modydelse.


7. Hvis leverandøren er ansvarlig for en forsinkelse, der skader køber, er køber berettiget til at forlange en fastlagt godtgørelse for forsinkelsen. Godtgørelsen udgør 0,5 % for hver hele uge i forsinkelsens periode, begyndende en måned efter den anførte leveringsdato i ordrebekræftelsen; dog højst 5 % i alt af værdien af delen fra den samlede levering, som ikke kan benyttes rettidigt eller i henhold til kontrakten på grund af forsinkelsen.
Yderligere krav ved leveringsforsinkelse retter sig udelukkende efter afsnit VII.2. i disse forretningsbetingelser.
 

IV.  Risikoovergang, modtagelse 

1. Risikoen overgår til køber, når leveringsgenstanden har forladt fabrikken, også i tilfælde, hvor der udføres delleveringer, eller selvom leverandøren har overtaget andre ydelser såsom forsendelsesomkostninger eller levering og opstilling. Såfremt en modtagelse skal finde sted, er denne afgørende for risikoovergangen. Den skal gennemføres øjeblikkelig på det aftalte tidspunkt, subsidiært efter besked fra leverandøren om, at modtagelsen kan finde sted. Køber er ikke berettiget til at afvise modtagelsen af leveringsgenstanden, hvis der foreligger en uvæsentlig mangel.


2. Hvis hhv. forsendelsen eller modtagelsen forsinkes eller udelades på grund af omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for, overgår risikoen til køber fra dagen for meddelelsen om, at leveringsgenstanden står klar til hhv. forsendelse eller modtagelse. Leverandøren forpligter sig til at tegne de forsikringer, som køber forlanger. Køber skal betale omkostningerne.


3. Delleveringer er tilladt, hvis det er rimeligt over for køber.
 

V. Ejendomsforbehold  

1. Vi forbeholder os ejendomsretten til leveringsgenstande og retten til at disponere over dem, indtil vi har modtaget alle betalinger fra leveringskontrakten og tidligere indgåede kontrakter. Check- og vekselfordringer samt fordringer fra løbende regning eller løbende konto er omfattet af dette. Hvis der i sammenhæng med betalingen begrundes en vekselgaranti for os, bortfalder dette ejendomsforbehold ikke, før vores krav fra vekslen er udelukket.


2. Inden den fuldstændige udligning af vores ovennævnte fordringer har køber ret til fortsat at bruge de leverede produkter inden for rammerne af en ordentlig forretningsvirksomhed, medmindre der er blevet eller vil blive aftalt et overdragelsesforbud med tredjemand for de til os i forvejen afståede fordringer. Inden da er det heller ikke tilladt at pantsætte eller stille leverede produkter som sikkerhed. Videreoverdragelse er kun tilladt for forhandlere i normal forretningsgang på betingelse af, at forhandleren modtager betaling fra sin kunde og straks overfører betalingen til os. Eventuelle udgifter til interventioner skal dækkes af køber.


3. I tilfælde af at der gøres udlæg, foretages konfiskation eller andre anordninger samt indgreb ved tredjemand, har køber pligt til øjeblikkelig at underrette os.


4. Ved misligholdelse af kontrakten fra købers side, især forsinkelse med betalingen, er vi berettiget til tilbagekaldelse, og køberen er forpligtet til udlevering. Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH Fischbachstraße 7 D-72290 Loßburg/Lombach, Tyskland. Gældende pr. januar 2009 Side 2 af 3.


5. Hvis vi gør ejendomsforbeholdet gældende eller pantsætter leveringsgenstanden, anses det ikke for at være en tilbagetrædelse fra kontrakten.


6. Køberen tildeler os allerede nu alle krav til værdien af vores andel af fakturabeløbet inklusive moms med alle tillægsrettigheder, der påløber fra videresalg til aftager eller tredjepart. Dette gælder også i tilfælde af, at køber opsiger købsprisen på grund af videresalg til en løbende konto, der er aftalt med en køber eller tredjepart. Vi godkender denne afståelse.


7. Hvis varer kombineres med en tredjemands ejendom eller løsøregenstande samt be- eller forarbejdes inden for rammerne af en værkslejekontrakt, afstår køberen allerede nu lønkravet og/eller det deraf følgende medejerskab til værdien af vores andel af fakturabeløbet til os, inklusive moms for den forarbejdede vare under ejendomsforbehold. Vi godkender denne afståelse.


8. Køber har hermed bemyndigelse til selv at indsamle ovennævnte tildelte fordringer inden for rammerne af normal forretningsgang, for så vidt køber straks fremsender de indgående beløb til os. Ved betalingsforsinkelse, ansøgning om retslig eller udenretslig tvangsakkord eller i tilfælde af en check- eller vekseltvist udløber tilladelsen til at indsamle den afståede fordring.


9. Hvis realisationsværdien af de for os bestående sikkerheder overstiger vores sikrede krav med mere end 10 % udelukkende på grundlag af denne ejendomsforbeholdsregulering eller sammen med andre sikkerheder, er vi forpligtet til at frigive sikkerheder efter eget valg, såfremt køber anmoder herom.


10. Vi er berettiget til at forsikre leveringsgenstanden mod tyveri, brand, vandskader og andre skader på købers bekostning, medmindre køber påviseligt selv har tegnet en forsikring.


11. Hvis køber afgiver en insolvenserklæring, har vi ret at træde tilbage fra kontrakten og forlange en omgående returnering af leveringsgenstanden.

 

VI. Krav baseret på mangler 

For tings- og retsmangler ved leveringen yder leverandøren under udelukkelse af yderligere krav – med forbehold for afsnit VII – garanti som følger:

 

Tingsmangler

1. Alle dele, der viser sig at være mangelfulde som følge af en omstændighed, der ligger før risikoovergangen, skal udbedres eller erstattes med mangelfrie dele omkostningsfrit efter leverandørens valg. En konstatering af sådanne mangler skal omgående meddeles skriftligt til leverandøren. Udskiftede dele overgår til leverandørens ejendom.


2. For at udføre alle efterfølgende udbedringer og erstatningsleverancer, som leverandøren anser for nødvendige, skal køber efter aftale med leverandøren tilstede den nødvendige tid og mulighed; ellers fritages leverandøren fra ansvar for de deraf følgende konsekvenser. Køber har kun ret til selv at afhjælpe manglen eller få en tredjepart til at afhjælpe den og kræve erstatning af leverandøren for de nødvendige udgifter i hastetilfælde, hvor driftssikkerheden trues, eller for at forhindre uforholdsmæssigt store skader. I sådanne tilfælde skal leverandøren underrettes omgående.


3. Af de direkte omkostninger, der opstår som følge af reparations- eller erstatningsleverancen, skal leverandøren afholde omkostningerne for reservedelen, inklusive forsendelsen, for så vidt som reklamationen viser sig at være berettiget. Leverandøren skal desuden overtage udgifterne til afmontering og montering samt omkostningerne for den nødvendige tilkaldelse af de påkrævede montører og hjælpearbejdere, herunder rejseudgifter, for så vidt dette ikke medfører en uforholdsmæssig byrde for leverandøren.


4. Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser har køber ret til at træde tilbage fra kontrakten, hvis leverandøren – under hensyntagen til de lovmæssige undtagelsestilfælde – lader en rimelig frist for udbedring eller udskiftning på grund af en tingsmangel udløbe uden resultat. Hvis der kun foreligger en ubetydelig mangel, har køber udelukkende ret til en nedsættelse af kontraktprisen. En ret til nedsættelse af kontaktprisen er ellers udelukket.
Yderligere krav retter sig efter afsnit VII.2. i disse forretningsbetingelser.


5. Der ydes især ikke garanti i følgende tilfælde: uegnet eller usagkyndig anvendelse, mangelfuld montering eller idriftsættelse ved køber eller tredjemand, naturligt slid, mangelfuld eller skødesløs behandling, ukorrekt service, uegnede driftsmidler, mangelfuldt byggearbejde, uegnet byggegrund, kemiske, elektrokemiske eller elektriske påvirkninger – såfremt de ikke er leverandørens ansvar.


6. Hvis køber eller tredjemand foretager udbedringer, har leverandøren ikke noget ansvar for følgerne heraf. Det samme gør sig gældende for ændringer på leveringsgenstanden uden forudgående samtykke fra leverandørens side.

 

Retsmangler

7. Hvis brugen af leveringsgenstanden fører til overtrædelse af erhvervsmæssige beskyttede rettigheder eller ophavsrettigheder i Tyskland, skal leverandøren for egen regning grundlæggende sørge for, at køberen tildeles ret til yderligere at bruge leveringsgenstanden eller skal ændre leveringsgenstanden på en måde, der er acceptabel for køberen, således at krænkelsen af de beskyttede rettigheder ikke længere eksisterer.
Hvis dette ikke er muligt på økonomisk rimelige vilkår eller inden for en rimelig frist, har køber ret til at træde tilbage fra kontrakten. Under de nævnte forudsætninger tilstås leverandøren også en ret til tilbagetrædelse fra kontrakten.
Derudover skal leverandøren fritage køber for ubestridte eller retligt fastlagte krav fra den pågældende rettighedshaver.


8. De i afsnit VI.7 anførte forpligtelser for leverandøren er endegyldige i tilfælde af krænkelse af beskyttede rettigheder eller ophavsret, med forbehold af afsnit VII.2.
De foreligger kun, hvis:


• køberen straks informerer leverandøren om gældende krænkelser af beskyttede rettigheder eller ophavsret
• køberen i rimeligt omfang understøtter leverandøren med hensyn til at afværge de gældende krav, eller gør det muligt for leverandøren at gennemføre ændringstiltag i henhold til afsnit VI.7
• leverandøren forbeholdes ret til at gennemføre alle defensive foranstaltninger, herunder reguleringer uden om retten,
• retsmanglen ikke er baseret på en instruktion fra køber, og
• retskrænkelsen ikke er forårsaget af, at køber egenhændigt har ændret leveringsgenstanden eller brugt den på en måde, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten.
 

VII. Ansvar 

1. Hvis leverandøren er skyld i, at leveringsgenstanden ikke kan anvendes i overensstemmelse med kontrakten på grund af udeladt eller fejlagtig gennemførelse af forslag og konsultationer foretaget før eller efter indgåelse af kontrakten eller på grund af overtrædelse af andre kontraktmæssige sekundære forpligtelser – især instruktioner for drift og vedligeholdelse af leveringsgenstanden –, så gælder bestemmelserne i afsnit VI og VII.2 under udelukkelse af yderligere krav fra købers side.


2. For skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden, hæfter leverandøren – ligegyldigt på hvilket retsgrundlag – kun


a. ved forsætlighed,
b. ved grov uagtsomhed fra indehaverens/organernes eller ledende ansattes side,
c. i tilfælde af skader på liv, legeme, helbred, som er leverandørens skyld,
d. ved mangler, som leverandøren svigagtigt har fortiet, eller som leverandøren har garanteret ikke vil være tilstede,
e. ved mangler på leveringsgenstanden, hvis der ifølge produktansvarsloven hæftes for person- eller tingskader på privat benyttede genstande.


I tilfælde af strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er leverandøren også ansvarlig ved grov uagtsomhed fra ikke-ledende ansatte og ved let uagtsomhed, i sidstnævnte tilfælde begrænset til en kontrakttypisk skade, der med rimelighed kan forudses.


Yderligere krav er udelukket.
 

VIII. Forældelse 

Alle krav fra købers side – ligegyldigt på hvilket retsgrundlag – forældes efter 12 måneder. For krav om skadeserstatning i henhold til afsnit VII.2 a-e gælder de lovmæssige frister. De gælder også for mangler på et bygningsværk eller for leveringsgenstande, der er blevet brugt til et bygningsværk i overensstemmelse med deres normale brug, og som har forårsaget mangler.

 

IX. Brug af software  

Hvis software er omfattet af leverancen, får køber en ikke eksklusiv ret til at benytte den leverede software, inklusive dokumentationen til softwaren. Den overlades til brug på den dertil bestemte leveringsgenstand. Brug af softwaren på mere end et system er forbudt.


Køber må kun mangfoldiggøre, bearbejde, oversætte eller ændre objektkoden til kildekoden i et lovmæssigt tilladt omfang (§§ 69a ff. i tysk lov om ophavsret). Køber forpligter sig til ikke at fjerne producentens angivelser – især copyrightmærker – eller ændre dem uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra leverandøren.


Alle øvrige rettigheder til softwaren og dokumentationerne, inklusive kopierne, forbliver hos leverandøren eller softwareleverandøren. Det er ikke tilladt at tildele underlicenser. Det er ikke tilladt at tildele underlicenser.
 

X. Gældende ret, værneting 

1. Alle retsforhold mellem leverandør og køber er udelukkende underlagt den gældende ret i Forbundsrepublikken Tyskland for retsforhold mellem tyske parter.

2. Værneting er retten, hvor leverandøren har sit sæde. Leverandøren er dog berettiget til at anlægge retssag ved retten, hvor køber har sit hovedsæde.